Blog

Úskalí mezinárodního třídění výrobků a služeb při registraci ochranných známek

7.3.2016 | Veronika Pavlíčková

Pokud jste se seznámili na této stránce s tím, jak postupovat při podání přihlášky ochranné známky, jistě jste zaregistrovali podstatné náležitosti, bez kterých Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku ochranné známky nemůže akceptovat.

Přihláška musí podle zákona 441/2003 Sb., o ochranných známkách, obsahovat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba, údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen, seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky a podpis. Tedy chybí-li některá z náležitostí, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil. Nejsou-li odstraněny výše uvedené nedostatky, je přihláška Úřadem odmítnuta.

K seznamu výrobků a služeb se také váže výše správního poplatku za podanou přihlášku. Správní poplatky se platí ve výši odpovídající počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka přihlašována. Za přihlášky obsahující od 1 do 3 tříd je správní poplatek jednotný, a to ve výši 5000,- Kč. Za každou další třídu na počet 3 zaplatí přihlašovatel 500,- Kč. Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy. Mezinárodní třídění výrobků a služeb je stanoveno na základě mezinárodní smlouvy, Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, proto také toto mezinárodní třídění bývá označováno jako Niceské třídění.

Význam seznamu výrobků a služeb, jak je zřejmé, je stěžejním pro určení rozsahu právní ochrany vyplývajícím z registrace ochranné známky. Po nabytí práv k tomuto průmyslovému vlastnictví nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat, označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána nebo existuje pravděpodobnost záměny či asociace na straně veřejnosti mezi označením a ochrannou známkou. Jiná situace je v případě označení shodného s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Pouze v tomto případě se k seznamu výrobků a služeb nepřihlíží

Význam seznamu výrobků a služeb zdánlivě vypadající jako doplňkový vůči vyobrazení nebo znění ochranné známky, avšak pro rozsah právní ochrany naprosto nepostradatelný. Jak tedy postupovat při sestavování seznamu? Je několik možností. V první řadě je možné se zamyslet nad svým podnikáním a sestavit si seznam stěžejních produkovaných výrobků či poskytovaných služeb. Poté lze tyto výrobky buď vyhledat v tištěné příručce Mezinárodní třídění výrobků a služeb, která je k dispozici ve studovně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo ke stažení ve formátu pdf na stránkách www.upv.cz nebo, a to si dovoluji doporučit, použít elektronický seznam výrobků a služeb www.tmclass.tmdn.org, kde je možné zadávat požadované výrobky a služby a tento elektronický třídník je sám zařadí do příslušné třídy, takže přihlašovatel po zadání několika výrobků či služeb zjistí, v jakých třídách se jeho podnikání pohybuje a také v kolika a tím získá odhad, kolik do přihlášky investovat. Může se stát, že určitý výraz se nachází v několika třídách současně, což je dáno také mnohoznačností slov v českém jazyce, ale to už si sami vyberete, jestli je vaším výrobkem trubka – hudební nástroj nebo trubka – armatura. Každopádně vřele doporučuji si veškeré přihlašované výrobky a služby ověřit v jednom z uvedených médií.

Nicméně aby nebylo vše tak snadné, existují i výjimky, které sice jsou jasně uvedeny v seznamu výrobků a služeb a mají své číslo třídy, ale pokud je zapíšete do přihlášky, dočkáte se dopisu ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví s výzvou o upřesnění, tzv. odstranění nedostatků přihlášky zjištěných při formálním průzkumu.

Tyto výjimky je Úřad povinen upřesňovat na základě přistoupení České republiky ke Konvergenčnímu programu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, jehož jednou součástí je i konvergence záhlaví tříd. Toto úsilí o společnou evropskou praxi vychází rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-307/10 „IP Translator“. V této kauze byly řešeny tyto předběžné otázky, na které poskytl Soudní dvůr níže uvedené odpovědi:

ad 1 – směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce;

ad 2 – směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd mezinárodní třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná;

ad 3 – přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy mezinárodního třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v některých případech lze část obecného označení považovat za dostatečně jasnou a přesnou, pokud je použita samostatně, ale jiné nelze přijmout bez dalšího upřesnění. Úřadu průmyslového vlastnictví vyplynula povinnost požadovat po přihlašovateli upřesnění níže uvedených záhlaví.

Ve třídě 6 se tato povinnost týká položky „Kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách“. Jako důvod pro upřesňování je možné uvést několik málo poddruhů pro ilustraci, v jak širokém rozsahu může být tento výraz interpretován. Pod kovové výrobky mohou spadat kovové stavební prvky, kovová okna a dveře či kovové konstrukce jako je například lešení, také železářské výrobky, ale i sochy a umělecké předměty z obecných kovů. A uznejte, byla by velká náhoda, kdyby ten, kdo například nabízí lešení, byl také výrobcem uměleckých soch.

Dalším úskalím jsou „stroje“ ve třídě 7. Podle Společného prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění z 28. října 2015 stroje mohou mít odlišné vlastnosti a/nebo odlišné účely, mohou pro svou výrobu a/nebo používání vyžadovat velmi odlišné úrovně technických schopností a know-how, mohly by být určeny různým spotřebitelům, prodávány prostřednictvím různých prodejních kanálů, a proto by se mohly týkat různých sektorů trhu.

Stejné důvody, tedy příliš velký rozsah konkrétních výrobků, které mohou spadat pod to které záhlaví, se týká položek:

  • Výrobky ze vzácných kovů a jejich slitin nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu ve tř. 14
  • Výrobky z papíru a lepenky ve tř. 16
  • Výrobky z kaučuku, gutaperči, gumy, azbestu a slídy ve tř. 17
  • Zboží vyrobené z kůže a její imitace ve tř. 18
  • Výrobky (nejmenované v jiných třídách) ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot ve tř. 20

Ani skupině služeb se toto opatření nevyhnulo a je třeba upřesnit:

  • Opravy ve tř. 37 o to, co má být předmětem opravy
  • Instalační služby ve tř. 37 o to, co má být předmětem instalace
  • Zpracování materiálů ve tř. 40 o materiály, které mají být zpracovávány.
  • Osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců ve tř. 45 o jaké konkrétní služby se jedná.

Na závěr jsem si ponechala třídu 35, která zahrnuje služby týkající se obchodu a zde je nutné pro jakýkoli druh obchodu, ať už nákup a prodej, internetový obchod, e-shop, online prodej, maloobchod, velkoobchod, import, export či zprostředkování obchodní činnosti nebo zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, uvádět s čím je obchod nebo obchodní činnost provozována. Jednak je možné uvést upřesnění nějakým obecným výrazem např. s potravinami, s počítači, se vzdělávacími službami, s lázeňskými službami apod. a jednak pokud obchodní činnost provozujete s vámi vyprodukovanými výrobky, pro které také požadujete ochranu, lze uvést odkaz na seznam uvedených výrobků v přihlášce (např. s uvedenými výrobky ve třídě 6).

Proto přátelé průmyslových práv zatřiďujte vaše výrobky a vámi poskytované služby a upřesňujte výše uvedená záhlaví s nejlepším vědomím, protože od správného zatřídění se odvíjí rozsah ochrany vašich práv či práv vašich klientů.

Komentáře

Článek nemá žádné komentáře. Napište první komentář právě vy!

Napište svůj komentář

*nebude zveřejněn
Email není validní.
 
Odeslat

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku