Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji, že tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto dotazníku správcem údajů Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., se sídlem Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3, společností zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: 26482789 (případně zaměstnanci správce údajů) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto dotazníku, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených. Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely tohoto projektu. Sumarizované údaje z tohoto dotazníku mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.

Souhlasím s využitím poskytnutých osobních údajů, jež budou využity pro účely monitorování projektu.

Dané údaje mohou být případně využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů.

Kontakty

E-mail: pv@mup.cz

Napište nám

Nesprávný formát emailové adresy.
Zpráva odeslána. Chyba při odesílání.

Sledujte nás na Facebooku